algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, en leveringen (“Opdracht”) van producten en diensten (“Werk”) door Fat Fish (“Fat Fish”) voor de opdrachtgever (“Opdrachtgever”). Ze zijn altijd van toepassing, tenzij anders vermeld in een geschreven overeenkomst tussen partijen.

1.2. Voor bepaalde, welomschreven en verder in deze voorwaarden gedefinieerde diensten, kunnen specifieke bepalingen van toepassing zijn. Tenzij evenwel anders vermeld is elke bepaling van deze voorwaarden van toepassing op elke Opdracht.

 

2. BESTELLINGEN EN PRIJZEN

2.1. De offertes van Fat Fish zijn indicatief en niet bindend voor Fat Fish. Offertes kunnen zonder verwittiging aangepast worden indien de onderliggende kosten stijgen, of de inhoud of omschrijving van de Opdracht wijzigt. We spreken dan ook van een richtprijs ipv een offerte.

2.2. Offertes van Fat Fish offertes dienen normaal gezien schriftelijk bevestigd te worden door de Opdrachtgever. Indien dit niet gebeurt binnen een redelijke termijn, mag Fat Fish de Opdrachtgever schriftelijk bevestigen dat de opdracht wordt bevestigd, waarop de Opdrachtgever een termijn van acht (8) dagen heeft om hier tegen bezwaar in te dienen. Indien geen bezwaar wordt ingediend, wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de bepalingen van de offerte zoals door Fat Fish schriftelijk bevestigd.

2.3. Mondelinge afspraken zijn enkel geldig voor zover ze schriftelijk worden bevestigd aan Fat Fish.

 

3. UITVOERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

3.1. De Opdrachtgever moet alles doen wat redelijkerwijs nodig is om Fat Fish toe te laten de Opdracht uit te voeren. Zo moet de Opdrachtgever o.m. volledige, juiste, duidelijke en voldoende gegevens en materialen verschaffen.

3.2. Het is normaal en industrie standaard dat bij een eerste ontwerp de Opdrachtgever een aantal opmerkingen en correcties maakt. Er is geen limitatie op het aantal correcties dat door de opdrachtgever mag worden doorgegeven. Echter worden al de gepresteerde uren, ter aanpassing van de website, aangerekend aan de opdrachtgever. Deze vallen onder ‘onderliggende kosten’ zoals omschreven in punt 2.1.

3.3. De leveringstermijnen van Fat Fish zijn indicatief en niet bindend. Bij laattijdige levering heeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

 

4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

4.1. Mits en na betaling van alle facturen die erop betrekking hebben, draagt Fat Fish de patrimoniale auteursrechten en rechten op tekeningen en modellen in het Werk, geproduceerd door Fat Fish, over aan de Opdrachtgever, op risico van de Opdrachtgever. Voor software (inclusief database en andere afgeleide rechten) en webdesign is de overdracht steeds beperkt tot een niet exclusieve gebruikslicentie voor de Opdrachtgever.

4.2. Ongeacht zulke overdracht of enige andersluidende bepaling, kan Fat Fish nooit beperkt worden in haar mogelijkheden of rechten om hetzelfde of soortgelijk werk te leveren voor andere Opdrachtgevers. De Opdrachtgever vrijwaart Fat Fish tegen elke vordering inzake intellectuele eigendomsrechten van de Opdrachtgever of derde partijen i.v.m. Werk geproduceerd door Fat Fish op instructie van de Opdrachtgever.

4.3. Alle rechten in methodes, tools, werkwijze en in het algemeen alles wat niet specifiek als Werk is omschreven, blijven bij Fat Fish.

4.4. De Opdrachtgever geeft Fat Fish een onherroepelijke, royalty vrije en wereldwijde toelating om elk Werk te gebruiken voor de promotie van de eigen activiteiten van Fat Fish.

4.5. Fat Fish is steeds gemachtigd een Werk te signeren, of op één of andere manier duidelijk te maken dat het gaat om een ontwerp of ontwikkeling van Fat Fish. Op bvb een website zal dit vermeld staan als in de footer onder de noemer van Fat Fish of Het Kollektief.

4.6. Onderzoek naar het bestaan van andere intellectuele eigendomsrechten behoort normaal gezien niet tot de Opdracht. Fat Fish garandeert derhalve niet dat de Werken vrij zijn van inbreuken op de rechten van derde partijen.

4.7. Indien blijkt dat een Werk, ontwerp, of de instructies van de Opdrachtgever een inbreuk uitmaken of dreigen uit te maken op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van een derde partij, is Fat Fish gemachtigd, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, om de Opdracht te beëindigen op risico van de Opdrachtgever, en om al het gepresteerde werk te factureren.

4.8. Materiële dragers van Werk worden overgedragen op risico van de Opdrachtgever, en eigendomsoverdracht gebeurt na betaling van de factuur die erop betrekking heeft.

 

5. GEBRUIK DOOR DE OPDRACHTGEVER

5.1. De Opdrachtgever gebruikt het Werk op eigen risico. Behoudens voor software en webdesign, waarvoor aparte regels gelden (zie hieronder, artikel 9), heeft de Opdrachtgever het recht om het Werk naar eigen goeddunken en op eigen risico aan te passen.

 

6. BETALING

6.1. Alle facturen van Fat Fish zijn betaalbaar op de vervaldatum vermeld op de factuur. Voor elk bedrag dat niet volledig is betaald op de vervaldatum, mag Fat Fish, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, een nalatigheidinterest aanrekenen van minstens 15 % per maand, evenals een bijkomende forfaitaire schadevergoeding voor administratieve onkosten, die gelijk is aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 25 euro voor de eerste aanmaning en 75 euro voor de tweede aanmaning. Alle bedragen zijn netto, zonder BTW of andere belastingen.

6.2. Fat Fishs mag voor elke Opdracht tussentijdse facturen opstellen, voor de tot op dat moment verrichte werkzaamheden (bv op wekelijkse of maandelijkse basis).

6.3. Fat Fish mag, naast de overeengekomen bedragen, steeds de redelijke kosten in rekening brengen die Fat Fish moest maken voor de uitvoering van de Opdracht, voor zover ze niet vallen onder normale overheadkosten.

6.4. Reiskosten binnen een straal van 10 km zijn inbegrepen tenzij anders vermeld. Reis en verblijfkosten buiten België zijn factureerbaar aan kost. Reistijd buiten België is factureerbaar aan 50% van het normale uurtarief.

6.5. Indien Fat Fish bijkomende inspanningen moet leveren door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige,correcte en duidelijke gegevens of materialen, of ingeval van wijziging van de Opdracht door de Opdrachtgever, is Fat Fish steeds gemachtigd de meerkost die hierdoor wordt veroorzaakt, in rekening te brengen.

6.6. Zolang de Opdrachtgever correct gefactureerde bedragen niet correct betaalt, kan Fat Fish de overeenkomst, en alle erin vervatte rechten die aan de Opdrachtgever worden verleend, bij eenvoudige kennisgeving, opschorten totdat volledige betaling is ontvangen. Fat Fish kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen van zulke opschorting.

6.7. Indien een Opdrachtgever een factuur niet op vervaldatum betaalt, worden alle andere facturen van die Opdrachtgever, ongeacht de verval datum of enige andere bepaling, onmiddellijk, en zonder verdere ingebrekestelling, betaalbaar.

 

7. ALGEMENE BEPALINGEN

7.1. Ingeval van overmacht, is Fat Fish gemachtigd de uitvoering van de Opdracht uit te stellen, totdat de situatie van overmacht niet langer bestaat. Bij uitstel van langer van drie maanden heeft Fat Fish het recht om de Opdracht te beëindigen, en het reeds gepresteerde Werk te factureren.

7.2. Fat Fish is nooit aansprakelijk voor de inhoud van Werk, aangezien dit geheel of gedeeltelijk is gebaseerd op de instructie en informatie van de Opdrachtgever. Voor het overige is, voor zover toegelaten door de toepasselijke wetgeving, de aansprakelijkheid van Fat Fish steeds beperkt tot de waarde van de Opdracht, of indien de Opdracht over meerdere maanden loopt, het bedrag dat Fat Fish effectief heeft ontvangen van de Opdrachtgever gedurende de laatste drie maanden van de Opdracht.

7.3. Fat Fish kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade of indirecte schade (zonder dat dit limitatief is, bijvoorbeeld indirecte verliezen, zakelijke verlies, inkomens- of winstderving, gemiste besparingen, bijkomende uitgaven, financieel verlies) maar enkel voor schade die rechtstreeks, onmiddellijk en duidelijk aantoonbaar het gevolg is van een fout van Fat Fish zelf. Fat Fish is nooit verantwoordelijk voor verlies aan gegevens, de Opdrachtgever moet steeds zelf back-ups maken.

7.4. De overeenkomst tussen Fat Fish en de Opdrachtgever is splitsbaar. De nietigheid of ongeldigheid (zelfs gedeeltelijk) van een bepaling tast nooit automatisch de geldigheid van andere bepalingen aan.

7.5. Fat Fish en de Opdrachtgever zijn onafhankelijke partijen, en kunnen, behoudens wat hierin of anders schriftelijk uitdrukkelijk is bepaald, nooit elkaars agent, vertegenwoordiger, volmachthouder, vennoot of werknemer zijn.

7.6. Het feit dat Fat Fish één van zijn rechten niet, of niet onmiddellijk, afdwingt, kan nooit beschouwd worden als een afstand van recht, en alle rechten van Fat Fish blijven voorbehouden.

7.7. De overeenkomst is in hoofde van de Opdrachtgever niet overdraagbaar. Fat Fish mag de overeenkomst overdragen aan een derde partij, mits behoud van verworven rechten voor de Opdrachtgever.

7.8. Fat Fish heeft het recht om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De versie die gepubliceerd is op de website van Fat Fish is degene die van kracht is. De laatste versie vervangt de vorige versies. Ingeval van conflict is enkel de laatste versie van kracht.

7.9. Belgisch recht is van toepassing. Ingeval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen bevoegd.

 

8. BIJZONDERE BEPALINGEN – WEBDESIGN

8.1. De bepalingen van artikel 8 zijn van toepassing wanneer de Opdracht bestaat uit het ontwerpen van een website voor de Opdrachtgever. Ingeval van conflict met de rest van de algemene voorwaarden, hebben, specifiek voor webdesign, de bepalingen van artikel 8 voorrang.

8.2. De webdesign diensten bestaan uit het ontwikkelen en technisch onderhoud van een website, typisch op basis van een bestaand generiek ontwerp, volgens de specificaties van de Opdrachtgever.

8.3. De prijs is gebaseerd op forfaitaire bedragen en een vast uurtarief, vermenigvuldigd met het aantal werkelijk gepresteerde uren.

8.4. Een offerte bevat een niet-limitatieve raming, op basis van beschikbare informatie. Een afwijking tussen offerte en werkelijk gefactureerd bedrag zal nooit aanleiding zijn tot vernietiging van de Opdracht of aansprakelijkheid van Fat Fish. Offertes zijn geldig gedurende 30 werkdagen.

8.5. Bij akkoord van een offerte kan Fat Fish tussentijds factureren aan de opdrachtgever.

8.6. Alle kosten die door Fat Fish worden gemaakt (inclusief bv aanschaf van licenties en gebruik van software) zijn ten laste van de Opdrachtgever, en worden doorgefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

8.7. De offerte is gebaseerd op de design van de website in een bepaalde technische omgeving (die o.m. afhangt van het bestaan en de (commerciële) beschikbaarheid van bepaalde software, browsers, hardware, tools, plug-ins etc…). Indien deze omgeving wijzigt, kan dit gevolgen hebben voor zowel het ontwerp, de functionaliteit als het onderhoud van de website. Fat Fish kan derhalve niet garanderen dat de omgeving en/of functionaliteit van de website hierdoor niet aangepast moeten worden. Eventuele kosten die hiervan het gevolg zijn, zullen aan de Opdrachtgever worden doorgerekend.

8.8. Fat Fish maakt voor de realisaties gebruik van externe omgevingen. De kosten van deze omgevingen worden aangerekend aan de opdrachtgever.

 

9. BIJZONDERE BEPALINGEN – WEBHOSTING

9.1. De bepalingen van artikel 9 zijn van toepassing wanneer de Opdracht bestaat uit het hosten van een of meerdere website(s) (“Website”) voor de Opdrachtgever. Ingeval van conflict met de rest van de algemene voorwaarden, hebben, specifiek voor webhosting, de bepalingen van artikel 9 voorrang.

9.2. De webhostingdienst bestaat uit het ter beschikking stellen van ruimte op een publiek toegankelijke webserver, de daarbij horende domeinnamen, e-mailadressen en databanksystemen.

9.3. Enkel de Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het ontwerp, de functionaliteit en de inhoud van een Website (dit houdt ook in eventuele software die op of via een Website wordt aangeboden of gebruikt). De Opdrachtgever verbindt er zich toe dat zijn Website steeds zal voldoen aan alle wettelijke en reglementaire voorschriften die erop van toepassing kunnen zijn. Zonder dat deze voorbeelden limitatief zijn, zal de Opdrachtgever o.m. ervoor zorgen geen onwettige, immorele of beledigende inhoud op de Website te zetten. Tenzij anders schriftelijk bepaald, kan de Opdrachtgever geen “adult content” aanbieden. De Opdrachtgever vrijwaart Fat Fish tegen om het even welke claim die gebaseerd is op de inhoud, het gebruik of functionaliteit van de Website, of de software die erop draait of via de Website ter beschikking wordt gesteld.

9.4. Fat Fish past een “notice and take down” beleid toe. Dat betekent dat indien Fat Fish vanwege een derde partij een aanmaning krijgt om een Website te sluiten vanwege een vermeende inbreuk op publieke of private rechten of plichten, Fat Fish de Website ten allen tijde voorlopig kan afsluiten, totdat de Opdrachtgever redelijkerwijs kan aantonen dat het probleem opgelost is, of dat de aanvraag onterecht was. Voor zover niet verboden door de wet of een bevel van een publieke autoriteit, zal Fat Fish redelijke pogingen doen om de Opdrachtgever op de hoogte te brengen van een bevel of aanvraag tot sluiten van de Website van de Opdrachtgever. Fat Fish zal nooit aansprakelijk zijn tegenover de Opdrachtgever voor de gevolgen van het afsluiten van een Website volgens de regels hierin vermeld.

9.5. Hoewel Fat Fish redelijke inspanningen zal leveren om de Website en de apparatuur waarop die staat te beschermen tegen ongeoorloofde acties van derden, kan Fat Fish hiervoor nooit aansprakelijk gesteld worden. Anderzijds verbindt de Opdrachtgever er zich toe om zelf alle redelijke maatregelen te nemen om de integriteit en confidentialiteit van zijn gegevens te beschermen, o.m. tegen virussen en informaticacriminaliteit in de brede zin.

9.6. Fat Fish is nooit aansprakelijk voor het uitvallen van hardware, telecommunicatie of infrastructuur, alsook downtime van de website en bijhorende diensten die geleverd worden door externe leveranciers.

9.7. Webhostingdiensten worden normaal gezien aangegaan voor een minimumduur van één (1) jaar, vanaf de datum van aanvaarding van de offerte (tenzij anders vermeld op de offerte). De duur wordt telkens met een periode van één (1) jaar verlengd, tenzij één van de partijen schriftelijk opzegt mits een opzegtermijn van minstens drie (3) maanden. Bij het einde van de overeenkomst zal Fat Fish alle data die zich op dat ogenblik op de Website bevinden, ter beschikking stellen van de Opdrachtgever, in een open formaat, doch zonder enige garantie van configuratie of compatibiliteit, gedurende een periode van één (1) jaar volgend op het einde van de overeenkomst. Indien de Opdrachtgever de data tijdens deze periode niet ophaalt of download, worden ze geacht niet belangrijk te zijn, en heeft Fat Fish geen verplichtingen of aansprakelijkheden meer hieromtrent. Kosten verbonden aan het transport van zulke data blijven ten laste van de Opdrachtgever. Alle elementen verbonden aan de specifieke setup van de Website van de Opdrachtgever (zoals onder meer gebruik van schijfruimte, toegang tot en gebruik van gebruiks - of andere licenties van hardware, operating systems, gedeelde of Opdrachtgever - specifieke software, plug-ins, en alle andere configuratie - elementen) maken geen deel uit van de overdracht. Op verzoek van de Opdrachtgever kan Fat Fish een offerte maken voor een opdracht tot overdracht van overdraagbare gedeelten van zulke Website-configuratie naar een andere host.

 

10. BIJZONDERE BEPALINGEN - VARIA

10.1. Voor de opzeg van de geleverde diensten door Fat Fish, is de opzegregeling van de leverancier van toepassing. Diensten die n iet correct worden opgezegd, en die ten gevolgen hiervan kosten met zich meebrengen, zullen worden doorgerekend aan de opdrachtgever.

10.2. Fat Fish verbind zich e r toe ten allen tijde op aanvraag een lijst beschikbaar te stellen van de gebruikte leveranciers en hun opzegtermijn.

10.3. Fat Fish kan in geen enkele vorm aansprakelijk gesteld worden over de positionering van de website van de opdrachtgever in zoekmachines zoals Google, Bing, …

10.4. Fat Fish verzamelt geen gegevens van websitebezoekers of dergelijke. Hij kan dus niet aansprakelijk gesteld worden op inbreuken betreffende de GDPR - wetgeving.

10.5. Fat Fish kan op geen enkel ogenblik aansprakelijk gesteld worden voor het niet of slecht functioneren van de website en bijhorende diensten (zoals mail).